Chính Sách Bảo Mật

Bằng cách nào để chúng tôi giúp khách hàng bảo vệ thông tin?

Chúng tôi chịu trách nhiệm để bảo vệ thông tin của khách hàng một cách nghiêm túc và sử dụng nhiều biện pháp để bảo đảm rằng thông tin của khách hàng được bảo vệ khi được truyền từ máy tính của khách hàng và lưu trữ trên hệ thống thông tin của chúng tôi.

Mã hóa – Khi làm việc với thông tin cá nhân của khách hàng, hệ thống máy tính của chúng tôi cùng với trình duyệt của khách hàng sử dụng một chuẩn giao thức bảo mật (Secure Sockets Layer – SSL) để bảo đảm rằng các thông tin được mã hóa và bảo vệ khỏi bị nghe trộm. SSL bảo đảm phiên làm việc tại trình duyệt của bạn với các máy chủ của chúng tôi là riêng tư và các thông tin trong phiên làm việc đó là an toàn và chỉ được chuyển đến hệ thống máy chủ của chúng tôi.

Tường lửa – Sau khi thông tin của khách hàng được chuyển đến các máy chủ của chúng tôi, chúng tôi bảo vệ bằng nhiều cách như lưu trữ thông tin trên các máy chủ an toàn và sử dụng một thiết bị gọi là bức tường lửa để bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách phát hiện và ngăn chặn truy cập trái phép đến thông tin đó.

Quyền truy cập – Với tường lửa và các cơ chế khác, chúng tôi bảo vệ thông tin của khách hàng bằng cách chỉ cho phép truy cập vào thông tin khách hàng bởi nhân viên Ironwoodnj.org và các bên có thẩm quyền chính đáng được cấp phép để truy cập vào các thông tin để phục vụ yêu cầu, quản lý hợp đồng và đơn bồi thường của khách hàng.

Chuyên mục